Dangaus amžina išmintis paskelbė, kad žmogus visada turi ateiti į pagalbą kitam žmogui. (Teokritas)

Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali jus be perstojo atakuoti. Vis dėlto padėkite. (Motina Teresė)

Jeigu gali pamokyti klystantį, pamokyk; jei negali, atmink, jog tam tau duotas atlaidumas. (Markas Aurelijus)

 

Apie mus

Mažeikių rajono nakvynės namų darbuotojai stengiasi, kad nakvynės namai būtų laikina stotelė, mažytis prieglobstis bėdon patekusiam žmogui ir kad pro mūsų namų langus kitom akim pažvelgtų į gyvenimą.

Privatumo politikaico_pdf

Mažeikių rajono nakvynės namai:

- tai socialinės paskirties biudžetinė įstaiga, įkurta 1993 metais sausio mėnesio 1 dieną, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Nakvynės namuose yra 51 gyvenamų vietų, 43 vietos socialinė priežiūra (apgyvendinimas) iš jų 4 su fizine negalia ir 8 vietos laikino apnakvindinimo iki 7 parų ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiam asmeniui – pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 15 parų (pagal smurto orderį).

Mažeikių rajono nakvynės namų tikslas:

teikti kokybiškas bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, Mažeikių rajono socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, grąžinant jų gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruojant juos į visuomenę, siekiant teigiamų pokyčių asmeniniame jų gyvenime.

Mažeikių rajono nakvynės namų vizija – svarbiausia paslaugas gaunantis žmogus.

Įstaigoje teikiamos socialinės priežiūros paslaugos:

  1.  Apgyvendinimas iki 12 mėn. ir ilgiau.
  2.  Laikinas (apnakvindinimas) iki 7 parų.
  3. Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiam asmeniui (su orderiu) iki 15 parų.

Teikiama:

  • Informavimo
  • Konsultavimo
  • Tarpininkavimo ir atstovavimo
  • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
  • Transporto organizavimas
  • Sociokultūrinės paslaugos

Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų gavėjai:

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės moterys) iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn. socialinę riziką patiriančios šeimos.

Nuo 2020m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „ Iš pataisos įstaigų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos  aprašo patvirtinimo“ teikiama pagalba grįžusiems Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams.

 

PROJEKTAS ,,ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS‘‘

Nakvynės namuose vykdoma narkomanijos prevencijos programos tikslas – sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusias medicinines, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Programos pagrindinis uždavinys – mažinti narkotikų vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką atskiriems asmenims, jų šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei, įskaitant nusikalstamumą, infekcijų plitimą, skatinti paslaugų gavėjus gydytis ir integruoti juos į visuomenę.

 Mažeikių rajono Žemo slenksčio paslaugų kabinete  yra vykdoma narkomanijos prevencijos programa projektas „ŽSK paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, kuri yra skirta  miesto gyventojams, kurie vartoja švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas, bei jų artimiesiems. Paslauga siekiama gerinti tiek tiesioginių paslaugos gavėjų gerovę, tiek ir visos bendruomenės.

Tikslas – teikti žalos mažinimo paslaugas Mažeikių mieste ir tuo būdu mažinti ŽIV ir virusinių hepatitų plitimą tarp visuomenės, narkotikus vartojančių asmenų bei jų lytinių partnerių. Tuo pačiu projektas gerins socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą, mažins sveikatos netolygumus ir teiks į žmogų orientuotas integruotas paslaugas.

 

Vykdoma veikla siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusias neigiamas medicinines, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui. Žemo slenksčio kabineto socialinės darbuotojos teikia visas žalos mažinimo paslaugas, taip pat konsultuoja, informuoja apie sveikatos priežiūrą, socialinių bei kitų paslaugų prieinamumą, tarpininkauja su sveikatos priežiūros įstaigomis, Mažeikių psichikos sveikatos centru. Suteikiamos galimybės gydytis bei gauti kitas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat bendradarbiaujame ir su kitomis socialinėmis institucijomis.

Projekto vykdytojas                                  Mažeikių rajono nakvynės namai

Projekto įgyvendinančioji institucija          BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras

Projekto vertė                                              24603,00 eurų

Sutarties pasirašymo data                           2024m. vasario 12 d.

Projekto veiklų  įgyvendinimo

pabaiga                                                       2024m. gruodžio 31 d.

 

Projekto poreikis:   Mažeikių rajono nakvynės namų žemo slenksčio paslaugas teikiantis kabinetas  veikia nuo 2008 m., tai tęstinė programa. Kabinetas yra įrengtas nakvynės namų patalpose, su atskiru įėjimu. Stacionariame kabinete dirba socialinės darbuotojos po 4  val. per dieną. 2023 m. kabinete vidutiniškai per mėnesį apsilankė apie 45 klientų, kurių amžiaus vidurkis buvo 29-45 metai. Kabinete nuolat (reguliariai) lankosi 23 klientai, užregistruota 11 naujų klientų. Bendrai 2023 metais kabinete iki 2023-11-30 d.  užregistruoti 489 apsilankymai.

Projekto esmė: projekto metu siekiama užtikrinti paslaugų gavėjų saugumą ir anonimiškumą, kad bus galima konfidencialiai, teikti informaciją apie sveikatos priežiūrą, taip pat, pagal paslaugų gavėjų poreikį spręsti vyraujančias asmenines socialines problemas, bus lengviau prieinama prie kontakto su paslaugų gavėjų artimaisiais/šeimos nariais. Užmegzti ir palaikyti ryšius su paslaugų gavėjais, jų partneriais, šeimos nariais ir prireikus jiems teikti žemo slenksčio paslaugas. Skatinta paslaugų gavėjus panaudotas adatas ir švirkštus atnešti į žemo slenksčio kabinetą, kad būtų užtikrintas visapusiškas saugumas, infekcijos plitimo atžvilgiu, tiek pavieniams asmenims, tiek visai visuomenei. Užtikrinti žmonių sveikatą, bei žmonių gerovę.

Tikslinės grupės: socialinės rizikos asmenys, (vartojantys narkotines ir psichotropines medžiagas, išėję iš įkalinimo įstaigos, socialines reabilitacijos įstaigų, pataisos namų) ir kiti Mažeikių rajono gyventojai.

Projekto rezultatai: įgyvendinus projektą siekiama užtikrinti Žemo slenksčio paslaugų gavėjų anonimiškumą ir konfidencialumą. Teikti informaciją apie sveikatos priežiūrą, spręsti vyraujančias asmenines socialines problemas bei pritraukti daugiau narkotinių  ir psichotropinių medžiagų vartojančius klientus.