Dangaus amžina išmintis paskelbė, kad žmogus visada turi ateiti į pagalbą kitam žmogui. (Teokritas)

Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali jus be perstojo atakuoti. Vis dėlto padėkite. (Motina Teresė)

Jeigu gali pamokyti klystantį, pamokyk; jei negali, atmink, jog tam tau duotas atlaidumas. (Markas Aurelijus)

 

Apie mus

Mažeikių rajono nakvynės namų darbuotojai stengiasi, kad nakvynės namai būtų laikina stotelė, mažytis prieglobstis bėdon patekusiam žmogui ir kad pro mūsų namų langus kitom akim pažvelgtų į gyvenimą.

Privatumo politikaico_pdf

Mažeikių rajono nakvynės namai:

- tai socialinės paskirties biudžetinė įstaiga, įkurta 1993 metais sausio mėnesio 1 dieną, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Nakvynės namuose yra 40 gyvenamų vietų, iš jų: 24 vyrams, 12 moterims ir 4 vietos iki 7 parų. 

Mažeikių rajono nakvynės namų tikslas:

suteikti laikiną gyvenamąją vietą grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, socialinės reabilitacijos įstaigų, skirstymo punktų, elgetaujantiems, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, smurto ir kitiems asmenims, neturintiems pastovios gyvenamosios vietos ar laikinai negalintiems dėl kokių nors priežasčių grįžti į savo būstą. Padedame ugdyti čia gyvenančių asmenų sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę, užtikrinti socialinį saugumą.

Globotiniams teikiamos socialinės paslaugos:

• Informavimas ir konsultavimas;
• Tarpininkavimas ir atstovavimas;
• Apgyvendinimas;
• Minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
• Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
• Esant poreikiui, sveikatos priežiūros ir apsaugos organizavimas;
• Kitos paslaugos, reikalingos asmenims pagal jų savarankiškumo lygį.
 

Nakvynės namuose vykdoma narkomanijos prevencijos programos tikslas – sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusias medicinines, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Programos pagrindinis uždavinys – mažinti narkotikų vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką atskiriems asmenims, jų šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei, įskaitant nusikalstamumą, infekcijų plitimą, skatinti paslaugų gavėjus gydytis ir integruoti juos į visuomenę.

 Žinome, kad esame reikalingi, kad čia gyvenantys globotiniai bent laikinai jaustųsi patogiai. Gyventojams organizuojame įvairias šventes ir minėjimus: Velykas, Kūčias, Kalėdas, Valstybės atkūrimo dieną, Valstybės dieną. Pagal lietuviškus papročius švenčiame Kūčias ir Velykas. Gyventojai čia gyvendami pasijunta reikalingais žmonėmis, mūsų bendruomenės nariais.

 

 

es

Finansuojama iš Europos socialinis fondas

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.4.2-ESFA-V-621 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

 

PROJEKTAS „ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

 

Projekto vykdytojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris

Mažeikių rajono nakvynės namai

Projekto įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra

Projekto numeris

08.5.2-ESFA-V-621-0004

Projekto vertė

82 607,78 Eur

Europos Sąjungos fondų lėšos

70 216,61 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

12 391,17 Eur

Savivaldybės lėšos

0 Eur

Sutarties pasirašymo data

2019 m. gruodžio 30 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

2022 m. gruodžio mėn.

 

Projekto poreikis: projektu sprendžiama problema – nepakankama žemo slenksčio paslaugų kokybė ir prieinamumas Mažeikių rajono savivaldybėje. Žemo slenksčio paslaugas teikiantis kabinetas veikia nuo 2008 m. Stacionariame kabinete paslaugos teikiamos darbo dienomis, 4 val. per dieną. 2018 m. kabinete vidutiniškai per mėnesį apsilankė 23 klientai, kurių amžiaus vidurkis buvo 27 – 42 metai. Bendrai 2018 m. kabinete užregistruoti 1302 apsilankymai. Projekto tikslas – sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusias neigiamas medicinines, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Projekto esmė: projekto metu numatoma teikti žemo slenksčio paslaugas, suteikti priemones saugesniam švirkščiamųjų narkotikų vartojimui, taip pat mažinant rizikingą elgseną nesaugiai vartojant švirkščiamuosius narkotikus panaudotomis švirkštimo priemonėmis, suteikti tvarsliavos, dezinfekcijos priemones. Paslaugų gavėjai bus aprūpinami priemonėmis, skirtomis saugiems lytiniams santykiams. Taip pat paslaugų gavėjai bus konsultuojami ir informuojami infekcijų plitimo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos bei saugesnės lytinės elgsenos klausimais. Tarpininkaujant bus didinamos galimybės gauti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas bei įtraukti į reabilitacijos programas, resocializacijos ir integracijos bei savipagalbos grupių programas. Paslaugų gavėjams bus atliekami atrankiniai greitieji ŽIV testai ir kiti testai (HCV, HBV, sifilio).

Tikslinės grupės: socialinės rizikos grupės (asmenys, išėję iš įkalinimo, socialinės ir reabilitacijos įstaigų, pataisos namų) ir kiti Mažeikių rajono gyventojai.

Projekto rezultatai: įgyvendinus projektą planuojama užtikrinti žemo slenksčio paslaugų kokybę ir prieinamumą Mažeikių rajono savivaldybėje.