Paslaugos

Teikia bendrąsias socialines paslaugas, kurios yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos visuose Nakvynės namų padaliniuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens  socialinių paslaugų poreikio. Nakvynės namai teikia šias bendrąsias socialines paslaugas:  
   informavimo (asmeniui teikiama reikiama informacija apie socialinę pagalbą);
   konsultavimo (socialinis darbuotojas kartu su asmeniu analizuoja asmens probleminę situaciją ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų);

   tarpininkavimo ir atstovavimo (pagalbos asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, materialines, buitines ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų, specialistų, asmenų);

   aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne (pagal galimybes teikiami būtiniausi drabužiai, avalynė ir kiti reikmenys Nakvynės namų gyventojams);
   asmens higienos ir priežiūros paslaugos (pagalba teikiama Nakvynės namų gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena);

   transporto paslaugos organizavimas (pagalba asmeniui, kuris dėl judėjimo sutrikimų, nepakankamų pajamų ar nesavarankiškumo negali nuvykti į institucijas);
  teikia specialiąsias socialines paslaugas (socialinę priežiūrą). Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Nakvynės namai teikia šias specialiąsias (socialinės priežiūros) paslaugas:

   apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose;
   laikinas apnakvindinimas;
   intensyvi krizių įveikimo pagalba.

Paslaugų kodai SPIS sistemoje 

 informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);
 konsultavimas (SPIS kodas 202);
 tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
 aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 205);
 transporto paslaugos organizavimas (SPIS kodas 206);
 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
 socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);
 trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos suaugusiems asmenims (SPIS kodas 426);
 intensyvi krizių įveikimo pagalba (SPIS kodas 350).