Paslaugos

Teikia bendrąsias socialines paslaugas, kurios yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos visuose Nakvynės namų padaliniuose. Paslaugų teikimo trukmė ar dažnumas priklauso nuo asmens  socialinių paslaugų poreikio. Nakvynės namai teikia šias bendrąsias socialines paslaugas:  
   informavimo (asmeniui teikiama reikiama informacija apie socialinę pagalbą);
   konsultavimo (socialinis darbuotojas kartu su asmeniu analizuoja asmens probleminę situaciją ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų);
   tarpininkavimo ir atstovavimo (pagalbos asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, materialines, buitines ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų, specialistų, asmenų);

   aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne (pagal galimybes teikiami būtiniausi drabužiai, avalynė ir kiti reikmenys Nakvynės namų gyventojams);
   asmens higienos ir priežiūros paslaugos (pagalba teikiama Nakvynės namų gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena);

   transporto paslaugos organizavimas (pagalba asmeniui, kuris dėl judėjimo sutrikimų, nepakankamų pajamų ar nesavarankiškumo negali nuvykti į institucijas);
  teikia specialiąsias socialines paslaugas (socialinę priežiūrą). Tai visuma paslaugų, kurios asmeniui teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Nakvynės namai teikia šias specialiąsias (socialinės priežiūros) paslaugas:

   apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose;
   laikinas apnakvindinimas;
   intensyvi krizių įveikimo pagalba.

Paslaugų kodai SPIS sistemoje 

 informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);
 konsultavimas (SPIS kodas 202);
 tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
 aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 205);
 transporto paslaugos organizavimas (SPIS kodas 206);
 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
 socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);
 trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos suaugusiems asmenims (SPIS kodas 426);
 intensyvi krizių įveikimo pagalba (SPIS kodas 350).